جلسه منتورشيپ شروين رحيمي راد مدير دسته بازي ها در كافه بازار در آواگيمز