کارگاه صدا و موسیقی در بازی – نیما قاسمی

رویداد برگزار شده توسط نیما قاسمی مقدمه ای بود بر معرفی صدا و موسیقی و اهمیت آنها در موفقیت بازیها که در چند بخش به شرح زیر به آن پرداخته شد:

ابتدا معرفی موسیقی به عنوان یک فرم هنری مستقل و توانایی ها و تاثیرات آن بر ذهن و احساسات انسانی مورد بررسی قرار گرفت و اهمیت آن درنزدیک کردن اعضای یک اجتماع بشری و در نتیجه تبدیل شدن به بخش مهمی از فرهنگ آن جامعه (فارغ از موقعیت مکانی آن جامعه) با ذکر مثال عنوان گردید.

بعد از آن موسیقی به عنوان همراهی کننده سایر مدیوم ها مورد بررسی قرار گرفت. مدیوم¬هایی را که موسیقی آنها را همراهی می¬کنند به دو دسته اصلی مدیوم های خطی و غیر خطی (تعاملی) تقسیم بندی کرده که در قسمت مدیوم خطی، سینما و تئاتر را مرور کرده و در قسمت تعاملی نیز به موضوع اصلی بحث یعنی بازیهای رایانه¬ای پرداخته شد. در بحث بازیهای رایانه ای به یکی از اصلی ترین اهداف هر بازی یعنی رسیدن به عنصر “غوطه وری” یا “Immersion” ، انواع آن و عوامل موثر بر آن اشاره شد که موسیقی و صدا به عنوان یکی از اصلی ترین این عوامل با ذکر مثال بررسی گردید و پس از آن به توانایی موسیقی در آیکونیک کردن اثر و ایجاد فرهنگ آن اثر در میان طرفداران اشاره شد.

در پایان نیز به چالش ها ی موجود در زمینه خلق موسیقی تعاملی یا Interactive پرداخته شد و ابزار کمک کننده در این زمینه با ذکر مثال معرفی گردید.