هک رشد

هک رشد به معنی انجام یک سری تجربیات کاربردی٬ گسترش تکنولوژی٬ تفکر تحلیلی و سنجه های اجتماعی  در کانال های متعدد بازاریابی است که از طریق آن می توان راه های موثر و کارآمد را جهت توسعه کسب و کار و محصول شناسایی کرد.

در واقع هک رشد اشاره می شود به روند آزمایش های تجربی که هم بصورت متعارف و هم غیر متعارف صورت می گیرد تا کسب و کار را افزایش ناگهانی دهد.

 از آنجاییکه تکنیک هک رشد معمولاْ برای استارتاپ ها بکار می رود در نتیجه طوری طراحی شده که بتوان با  بودجه بسیار کمتر از بودجه ای که برای بازاریابی و تبلیغات در نظر گرفته می شود آن را اعمال کرد. برای مثال هنگامی که نتیجه عملی بدست آمده از یک سری تغییرات اعمال شده بروی محصول بهتر از حد متوسط شود٬ هکر های رشد آن عمل را تا زمانی که دیگر پلتفرم از آن اشباع شود و یا موثر بودن خود را از دست بدهد تکرار و یا دوبرابر می کنند .

امروزه در صنعت گیم بیشتر استارتاپ های موفق برای توسعه بازی خود و کسب مزیت رقابتی از هک رشد استفاده می کنند. این مخصوصاْ به این علت است که رقابت در صنعت گیم هر روزه در حال رشد می باشد و در نتیجه هک رشد به گروه های بازی سازی کمک می کند تا خود را به سرعت به جلو حرکت دهند.