ژوژمان دومین دوره هنری بازی موبایل آواگیمز

دومین دوره کلاس هنری بازی موبایل در یک دوره هشت جلسه ای و در جهت تربیت و پیشرفت هنرمندان تیم های آواگیمز و برخی تیم های خارج از این مجموعه تدوین شده بود كه توسط امیرحسین عرفانی برگزار شد.

عکس هایی از پروژه های نهایی این هنرمندان را با هم ببینیم.