کارگاه اختصاصی اسکرام

کارگاه اختصاصی اسکرام

اسکرام (Scrum) یک رویه کاری توسعه نرم افزار از سری متدهای تفکر اجایل (Agile) است که چهارچوب کاری را مشخص می کند که تیم ها بیشتر وارد کار عملی می شوند و به خوبی وظایف خود را می شناسند.

آواگیمز با درک موضوع کار تیمی و متدهای روز سعی دارد که تیم های خود را آگاه تر و نیرومند تر کند تا در نهایت بازی های موفق تری تولید شود. این کارگاه که در یک روز به صورت اختصاصی برای تیم های آواگیمز برگزار شد، سوالات بسیاری را جواب داد و تیم های بازی سازی را برای آینده آماده تر کرد.