آواگیمز در Game Connection 2017

آواگیمز برای بار دیگر در ایونت Game Connection 2017 پاریس شرکت کرد. برخی از فعالیت های انجام شده در این سفر شامل است از:

– بازدید از مراکز نوآوری پاریس
-جلسه با ناشران بین المللی
– جلسه با ارایه دهندگاه سرویس های تخصصی حوزه گیم
– ارتباط با مراکز رشد و انکوباتورهای اروپایی جهت تبادل دانش