مراحل ورود به شتابدهندهطرح اقتصادی یعنی داشتن برآورد از هزینه های تولید، میزان درآمد، راه های بازاریابی، راه های کسب ارزش افزوده، ریسک های پروژه و .
در صورت داشتن طرح اقتصادی لینک فایل آن را ثبت کنید.
لینک بازی های منتشر شده یا لینک ویدیویی بازی های ساخته شده را حتما ثبت کنید.


بگویید برنامه ی تان برای چند سال آینده چیست و اگر این پروژه موفق بشود یا نشود این برنامه چه تغییری خواهد کرد.